“Erfgoed is een aanduiding voor objecten, plekken en praktijken die in het heden onder verwijzing naar het verleden door mensen worden ervaren als van wezenlijk belang”.

De 21ste-eeuwse burger is gebaat bij inzicht in het krachtenspel van belangen en emoties rond tradities, museale collecties en oude gebouwen. Inzicht in de dynamiek van erfgoedvorming maakt je ‘erfgoedwijs’. Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren. Door oog te hebben voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de eigen positie daarin. Erfgoedwijsheid is niet alleen een belangrijke competentie voor professionals, maar voor ons allemaal.

Emotienetwerken

Om tot een erfgoedwijze samenleving te komen, hebben Imagine IC en de Reinwardt Academie  een nieuwe methode ontwikkeld: emotienetwerken. Emotienetwerken zijn de uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoed-item hebben en die soms flink kunnen botsen. Maar emotienetwerken is ook een werkwoord. Het is een oefening die inzicht verschaft in het ingewikkelde samenspel van emoties en belangen rond erfgoed. Vanuit een netwerkbenadering – geïnspireerd op het werk van onder andere Bruno Latour – worden de samenhang en wisselwerking tussen mensen onderling en die met een erfgoed-item onder de loep genomen. Het idee is dat deelnemers de onderlinge relaties zien veranderen en zich daardoor bewust(er) worden van de complexe dynamiek rond erfgoed.